Overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018 - Werkgeversservicepunt | WSP

Per 1 januari 2018 verandert een aantal regels op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat geldt onder andere voor regels over arbeidsomstandigheden, kinderopvang de Wajong en de Wet minimumloon.

Arbeidsomstandigheden
Aan het begin van het nieuwe jaar worden nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De nieuwe voorschriften houden in dat certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Deze wijzigingen zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019.


Kinderopvang
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag men niet in de kinderopvang werken. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Met de komst van het register zullen ook tijdelijke medewerkers zoals stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers onder de continue screening vallen. Deze groep moet op 1 maart 2018 ingeschreven staan in het register.

Wajong
Per 1 januari wordt de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen 70% van het minimumloon. De uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen wordt daardoor meer gelijk aan die van jonggehandicapten in de Participatiewet, vanuit de gedachte dat beide groepen jonggehandicapten zijn met arbeidsmogelijkheden. Beide groepen vallen onder de banenafspraak. Anders dan de jonggehandicapten in de Participatiewet is er voor Wajongers geen partner- of vermogenstoets.

Minimumloon
Vanaf komend jaar hebben meer werkenden recht op minimaal het minimumloon. Drie veranderingen gelden vanaf 1 januari. In de eerste plaats de verplichting om bij het werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Daarnaast gaat die verplichting ook gelden voor het overwerk, inclusief vakantiegeld. Verder wordt het minimumloon ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst anders dan een arbeidsovereenkomst. Het minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van 1.565,40 euro naar 1.578,00 euro bruto per maand.

bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 28/12/17

- Terug naar Home -